Executive Board

Leandro Pecchia

Leandro Pecchia

PRESIDENT

president(at)eambes.org

Timo Jämsä

Timo Jämsä

PAST PRESIDENT

past.president(at)eambes.org

Eleni Kaldoudi

Eleni Kaldoudi

PRESIDENT ELECT

president_elect(at)eambes.org

Giuseppe Fico

Giuseppe Fico

SECRETARY GENERAL

secretary_general(at)eambes.org

Lejla Gurbeta Pokvic

Lejla Gurbeta Pokvic

TREASURER

treasurer(at)eambes.org

Council

Winfried Mayr

Winfried Mayr

council(at)eambes.org
Panayiotis Kyriacou

Panayiotis Kyriacou

council(at)eambes.org

Andreas Melzer

Andreas Melzer

council(at)eambes.org

Jari Hyttinen

Jari Hyttinen

council(at)eambes.org

Erik Schkommodau

Erik Schkommodau

council(at)eambes.org

Manuela Appendino

Manuela Appendino

council(at)eambes.org

George Drosatos

George Drosatos

council(at)eambes.org

Marcus Granegger

Marcus Granegger

council(at)eambes.org

Lenka Lhotska

Lenka Lhotska

council(at)eambes.org

Fredrik Nikolajeff

Fredrik Nikolajeff

council(at)eambes.org

Cord Schloetelburg

Cord Schloetelburg

council(at)eambes.org